اسب امارات مسئولان استقلال ورزشگاه

اسب: امارات مسئولان استقلال ورزشگاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز بازار خودرو سهم ماشین از ارزش افزوده صنعت به ۱۵ درصد زیاد کردن می‌یابد

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت ماشین از ارزش افزوده کل بخش صنعت به ۱۵ درصد زیاد کردن می‌یابد. 

سهم ماشین از ارزش افزوده صنعت به ۱۵ درصد زیاد کردن می‌یابد

سهم ماشین از ارزش افزوده صنعت به ۱۵ درصد زیاد کردن می یابد

عبارات مهم : خودرو

طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت ماشین از ارزش افزوده کل بخش صنعت به ۱۵ درصد زیاد کردن می یابد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را انتشار داده است که در آن راهبردهای این وزارتخانه جهت توسعه بخش صنعت کشور آینده نگری شده است هست. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

سهم ماشین از ارزش افزوده صنعت به ۱۵ درصد زیاد کردن می‌یابد

در برنامه راهبردی صنعت ماشین راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت ماشین و قطعه کشور عزیزمان ایران در حوزه های متفاوت آینده نگری شده است که از جمله آن زیاد کردن سهم ارزش افزوده صنعت ماشین از ارزش افزوده کل بخش صنعت است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت ماشین آینده نگری شده است که در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت ماشین از ارزش افزوده کل بخش صنعت به ۱۵ درصد زیاد کردن یابد.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت ماشین از ارزش افزوده کل بخش صنعت به ۱۵ درصد زیاد کردن می‌یابد. 

واژه های کلیدی: خودرو | ماشین | برنامه | برنامه | برنامه ریزی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs